فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت انتخاب دستگاه نظارت