تجدید مناقصه واگذاری عملیات نصب و اصلاح انشعابات مشترکین نواحی تابعه