واگذاری عملیات نصب و اصلاح انشعابات مشترکین در نواحی تابعه