نظرسنجی خدمات 24 گانه

شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی، جهت بررسی خدمات ارائه شده از دید مشترکین، برای هریک از خدمات 24 گانه خود، نظرسنجی در این زمینه ارائه کرده است. جهت شرکت در این نظرسنجی، لطفا به لینک مربوط به هریک از خدمات 24 گانه وارد شده و میزان رضایت خود از آن خدمت را وارد نمایید.
 
تسویه حساب تسویه بدهی تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه
صدور قبض المثنی بررسی صورت حساب سوابق مصرف و صورت حساب
سوابق پرداخت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب تغییر مکان داخلی
نصب مجدد انشعاب جمع آوری موقت انشعاب جمع آوری دایم انشعاب
اصلاح اطلاعات اصلاح نام تغییر نام
آزمایش کنتور اصلاح سرویس انشعاب قطع موقت انشعاب
وصل مجدد انشعاب درخواست انشعاب آمپری درخواست افزایش آمپراژ
درخواست کاهش آمپراژ تفکیک یا ادغام انشعاب واگذاری برق موقت