تماس با معاونین
معاونت فروش و خدمات مشترکین
نام: رمضان منوچهری
تلفن تماس: 04133385002


معاونت مالی و پشتیبانی
نام:
تلفن تماس:


معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
نام: اکبر فرج نیا

تلفن تماس: 04133385010


معاونت منابع انسانی
نام: محمد ابراهیم سرداری
تلفن تماس: 04133385004


معاونت برنامه ریزی معاونت مهندسی
نام: کریم روشن میلانی
تلفن تماس:04133385005