نظر سنجی شماره یک
قبض برق خود را از چه طریقی پرداخت می کنید؟ 

 
 نظر سنجی شماره دو
میزان رضایت شما از سرعت عمل در واگذاری انشعاب برق چقدر است؟ 
 
 نظر سنجی شماره سه
قالب جدید پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟