مشخصات فنی
 
 تحقیقات و استانداردها
 
  تحقیقات و استانداردها
مقام معظم رهبری: 

 تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است.