Aa
شنبه 12 آذر 1401

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری


دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری

با هدف توسعه مدیریت وبهبود سطح تعالی وارتقا بهره وری از طریق نظارت بر عملکرد وراهبری سیستمهای زیر رابرعهده دارد:

- توسعه فعالیت های تعالی سازمانی
- توسعه نظام مدیریت استراتژیک

- پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه

دستورالعمل بروز رسانی و نگهداری سامانه
w-op-01-00
دستورالعمل بازدید و تعمیرات پیشگیرانه
w-op-02-00
دستورالعمل نظارت عالیه بر فعالیت های بهره برداری
w-op-03-00
دستورالعمل تحویل وتحول وبرقدارکردن شبکه های جدید
w-op-04-00
دستورالعمل تست و تعمیر ترانسفرماتورهای توزیع برق
w-op-05-00
دستورالعمل ثبت و کنترل 
دستورالعمل ارگونومی      w-op-07-00
دستورالعمل اطفای حریق در پستهای زمینی
w-op-08-00
دستورالعمل اطلاع رسانی
w-op-09-00
دستورالعمل  آلتراسونیک
w-op-10-00
دستورالعمل انجام مانور بر روی شبکه 
w-op-11-00
دستورالعمل ایمنی-حفاظت کارو زیست محیطی
w-op-12-00
دستورالعمل بارگیری
w-op-13-00
دستورالعمل نیازسنجی و جایابی تجهیزات مانور و حفاظتی
w-op-14-00
دستورالعمل تجزیه و تحلیل خاموشیها و اتفاقات
w-op-15-00
دستورالعمل تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور
w-op-16-00
دستورالعمل رولیاژ 1400
w-op-17-00
دستورالعمل شاخه زنی و هرس درختان
w-op-18-00
دستورالعمل شناسایی اتصالات سست به روش ترموگرافی 1400
w-op-19-00
دستورالعمل عیب یابی کابل
w-op-20-00
دستورالعمل قرائت و پیش بینی بار1400
w-op-21-00
دستورالعمل کشیک های حوزه ستادی و مدیریت های برق تابعه
w-op-22-00
دستورالعمل کنترل تجهیزات بازرسی و اندازه گیری
w-op-23-00
دستورالعمل مدیریت ولتاژ(طرح چاوش)
w-op-24-00
دستورالعمل نصب و نگهداری سیستم های ارتباطی رادیوئی vHF
w-op-25-00
دستورالعمل نظارت برعملکرد بازدید و تعمیرات پیشگیرانه
 w-op-26-00  
                                                                               
 • روشهای اجرای
روش اجرایی ارتباطات، مشارکت و مشاوره در امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست
p-op-01-00

روش اجرایی شناسایی و دستیابی به قوانین ایمنی 
P-OP-02-00
روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
p-op-03-00
روش اجرایی اندازه گیری و پایش عملکرد ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
p-op-04-00
روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی
p-op-05-00
روش اجرایی کنترل عملیات ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
p-op-06-00
روش اجرایی گزارش دهی، ثبت و تحلیل رویدادهای  HSE

p-op-07-00
روش اجرایی مدیریت
پسماند


p-op-08-00
روش اجرایی معاینات شغلی و طب کار

p-op-09-00
-------
 
 
 لیست فرم های معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
فرمهای مرتبط 
فرم شناسایی و ارزیابی انطباق با قوامین و الزامات ایمنی ،بهداشتی و محیط زیستیF-OP-01-00 فرم ارزیابی مانور-اقدام در شرایط اضطراریF-OP-02-00 فرم ارزیابی ریسک (ایمنی)F-OP -03-00 فرم ارزیابی ریسک (جنبه های زیست محیطی)F-OP-04-00 فرم برگه اطلاعات ایمنی موادMSDS
F-OP-05-00
فرم چک لیست بازدید از فضای سبز
F-OP-06-00
فرم چک لیست ارزیابی راننده
F-OP-07-00
فرم چک لیست ارگونومی
F-OP-08-00
فرم چک لیست ایمنی لیفتراک
F-OP-09-00
فرم چک لیست بهداشتی از آبداخانه 
F-OP-10-00
فرم چک لیست بازدید از سرویس های بهداشتی
F-OP-11-00
فرم چک لیست بازدید ایمنی از انبار
F-OP-12-00
فرم چک لیست بازدید از خودروها
F-OP-13-00
فرم چک لیستبازدید ایمنی از کارگاهها
F-OP-14-00
فرم چک لیست بازدید دوره ای از تجهیزات و امکانات اطفاء حریق
F-OP-15-00
فرم چک لیست بازدید ایمنی نردبانها،پلکانها،بالابرها
F-OP-16-00
فرم چک لیست بهداشتی و ایمنی آشپزخانه و سرویسهای غذا خوری
F-OP-17-00
فرم چک لیست زیست محیطی
F-OP-18-00
فرم ارزیابی -اقدام در شرایط اضطراری
F-OP-19-00
فرم آزمایش ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتور(تست استقامت دی الکتریک)
F-OP-20-00
فرم صورتجلسه بررسی فیدرهای فشار متوسط و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی قدرت مانورو توسعه فیدر در سال
F-OP-21-00
فرم گزارش حادثه (بیمه)فرم
F-OP-22-00
پرسشنامه ارزیابی ارگونومی شرایط کاردر فعالیتهای دفتری
F-OP-23-00
فرم گزارش شبه حادثه
F-OP-24-00
فرم گزارش تکمیلی (شش برگی حادثه)
F-OP-25-00
فرم چک لیست ارگونومی برای محیط های بیرون از اداره
F-OP-26-00
فرم گزارش تست کابل های فشار قوی و فشار متوسطF-OP-27-00 فرم پرونده شناسایی
F-OP-28-00
فرم اعلام نظر بهره برداری
F-OP-29-00
فرم گزارش روزانه شیفت مرکز کنترل شبکه
F-OP-30-00
فرم چک لیست بازدید فنی
F-OP-31-00
فرم تست عایقی
F-OP-32-00
فرم نتیجه تست روغن
F-OP-33-00
فرم چک لیست بیسم های ثابت
F-OP-34-00
فرم ثبت مشاغلی که نیاز به ایمنی دارند
F-OP-35-00
فرم پرونده ایمنی کارکنان
F-OP-36-00
فرم لیست پرونده های ایمنی
F-OP-37-00
فرم کارت ایمنی
F-OP-38-00
فرم توزیع دستورالعمل های ایمنی ،بهداشتی وزیست محیطی در واحدها
F-OP-39-00
فرم رسیدگی به افراد حادثه دیده
F-OP-40-00
فرم لیست خاموش کننده واحد
F-OP-41-00
فرم کنترل رعایت الزامات ایمنی وزیست محیطی وسایل نقلیه
F-OP-42-00
فرم چک لیست سرویس و نگهداری بیسیم های دستی
F-OP-43-00
فرم چک لیست سرویس و نگهداری بیسم های خودروئی
F-OP-44-00
فرم مشخصات دستگاههای بی سیم
F-OP-45-00
فرم درخواست انجام مانور
F-OP-46-00
فرم قطع و وصل شبکه فشار ضعیف
F-OP-47-00
فرم قطع ووصل شبکه فشار متوسط
F-OP-48 -00
فرم در خواست اطلاع رسانی به مشترکین از طریق رسانه های عمومی
F-OP-49-00
فرم صورتجلسه کمیته حفاظت و ایمنی
F-OP-50-00
فرم گزارش حادثه (بیمه)
F-OP-51-00
فرم به روز رسانی نرم افزار سامانه 121
F-OP-52-00
فرم چک لیست نظارت بر استقرار سامانه 121
F-OP-53-00
فرم مغایرت خاموشی ثبت شده در سامانه 121
F-OP-54-00
فرم صورتجلسه تحویل و تحول
F-OP-55-00
فرم معرفی نقاط فاقدکنتور
F-OP-56-00
فرم گزارش روزانه کشیک خارج از وقت اداری مدیریت های تابعه
F-OP-57-00
فرم گزارش روزانه کشیک خارج از وقت اداری حوزه ستادی
F-OP-58-00
فرم گزارش ثبت خاموشی های مهم روز
F-OP-59-00
فرم صورتجلسه تعمیر ترانسفورماتور
F-OP-60-00
فرم صورت جلسه قطع اشجار
F-OP-61-00
فرم اخذ مجوز
F-OP-62-00
فرم اخطار رفع تجاوز از تاسیسات برق 20کیلو ولت
F-OP-63-00
فرم اخطار رفع تجاوز از تاسیسات برق فشار ضعیف
F-OP-64-00
چک لیست شبکه فشار ضعیف
F-OP-65-00
فرم اعلام خاموشی های تحمیل شده به شرکت توزیع آذربایجان شرقی
F-OP-66-00
فرم صورتجلسه تصفیه روغن
F-OP-67-00
فرم لیست روغن نمونه برداری شده شهرستان
F-OP-68-00
فرم دعوت نماینده
F-OP-69-00
فرم صورتجلسه تعمیر ترانسفورماتور
F-OP-70-00
فرم فهرست تجهیزات و وسایل اندازه گیری و آزمایش
F-OP-71-00
فرم اعتراض شماره 1
F-OP-72-00
فرم صورتجلسه عیب یابی کابل
F-OP-73-00
فرم شناسنامه کالیبراسیون
F-OP-74-00
فرم لیست موعد کالیبراسیون تجهیزات
F-OP-75-00
فرم ارسال و تحویل تجهیزات و وسایل اندازه گیری
F-OP-76-00
فرم کنترل تجهیزات و ووسایل اندازه گیری
F-OP-77-00
فرم امحاء لوازم بازرسی و اندازه گیری
F-OP-78-00
فرم اندازه گیری جریان بار(بارگیری)و ولتاژفیدرهای فشارضعیف 
F-OP-79-00
فرم چک لیست خطوط فشارمتوسط هوایی
F-OP-80-00
فرم بررسی اولیه بروز عیب در ترانسفورماتورهای توزیع
F-OP-81-00
فرم الکترونیکی M003
F-OP-82-00
فرم گزارش حادثه
F-OP-83-00
گزارش حادثه
F-OP-84-00
آمار عملکرد اکیپ عیب یابی کابل در سال
F-OP-85-00
فرم چک لیست آزمایش ترانسفورماتورهای توزیع
F-OP-86-00
فرم نتیجه آزمایش ولتاژ شکست عایقی روغن
F-OP-87-00
فرم مدیریت هرس درختان در حریم شبکه های توزیع نیروی برقF-OP-88-00 چک لیست ارگونومی برای محیط های اداری
F-OP-89-00
فرم تعیین دوره کایبراسیون ابزاراندازه گیری
F-OP-90-00

برنامه ریزی و مهندسی
لیست دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • دستورالعمل ها 
دستورالعمل احداث ساختمان توزیع زمینی
W-EN-01-00
تبیین شرح وظایف کارشناسان خبره تجهیزات
W-EN-02-00
تهیه کنترل کارها و ثبت صورت وضعیت از طریق کار
W-EN-03-00
دستورالعمل ارائه مشخصات فنی تجهیزات توزیع
W-EN-04-00
دستورالعمل ارزیابی تولیدکنندگان وتامین کنندگان کالا
W-EN-05-00
دستورالعمل برآورد سایانه تجهیزات
W-EN-06-00
دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه های توسعه
W-EN-07-00
دستورالعمل تهیه طرح شبکه روشنائی معابر
W-EN-08-00
دستورالعمل جمع آوری و برداشت اطلاعات توصیفی ومکانی تجهیزات شبکه
W-EN-09-00
دستورالعمل نحوه تدوین بودجه جاری و سرمایه ای
W-EN-10-00
نحوه درج اسامی درفهرست تولید کنندگان
W-EN-11-00
نظارت برسخت افزارشبکه و تهیه فایلهای پشتیبانی
W-EN-12-00
دستورالعمل جمع آوری و برداشت  اطلاعات توصیفی ومکانی تجهیزات شبکه W-EN-13-00 --------- -------

لیست روشهای اجرایی معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • روشهای اجرایی
روش اجرایی احداث ،اصلاح وجایگزینی چراغ های روشنایی معابرروستا
P-EN-01-00
روش اجرایی نحوه تهیه طرح های بهسازی ،مقاوم سازی و توسعه روستا در سامانه 
P-EN-02-00
روش اجرایی
اصلاح کابل سرویس مشترکین روستا
P-EN-03-00
روش اجرایی الزامات مطالعات مهندسی مقاوم سازی شبکه های توزیع نیروی برق
P-EN-04-00
روش اجرایی نحوه بررسی امکان نصب کنتور هوشمند بالانس انرژی
P-WN-05-00
------- ------- ------- -------- -------
   لیست فرم های معاونت مهندسی و برنامه ریزی 
فرمهای مرتبط 
فرم خطوط 20کیلو ولت هوایی با سیم روکشدار
F-EN-01-00
فرم چک لیست 20کیلو ولت خطوط هوایی
F-EN-02-00
چک لیست خطوط 20زمینی کیلو ولت
F-EN-03-00
فرم چک لیست پایه روشنایی
F-EN-04-00
فرم چک لیست پست زمینی
F-EN-05-00
فرم گزارش عملکرد رابطین انفورماتیک
F-EN-06-00
فرم ثبت اطلاعات سخت افزارها وشبکه
F-EN-07-00
فرم چک لیست فشار ضعیف خودنگهدار هوایی
F-EN-08-00
فرم چک لیست فیدربندی فشارضعیف
F-EN-09-00
 
فرم فشارجدول محاسبه درصدپیشرفت پروژه ها
F-EN-10-00
فرم صورت برداری جنسی
F-EN-11-00
فرم ارزیابی پیمانکاران
F-EN-12-00
فرم ارزیابی واحدهای تابعه
F-EN-13-00
فرم اعلام اتمام پروژه
F-EN-14-00
فرم تایید دفترنظارت
F-EN-15-00
صورتجلسه تایید فنی و  تحویل موقت/دائم
F-EN-16-00
فرم جدید صورت وضعیت داراییها سرمایه ای
F-EN-17-00
فرمت تهیه صورت وضعیت
F-EN-18-00
نمونه فرم فیزیکی دفترنظارت شرکت
F-EN-19-00
فرم ابلاغ مجوز شروع بکار
F-EN-20-00
فرم مشخصات فنی مشخصات فنی سخت افزار (مربوط به خرید)
F-EN-21-00
فرم درخواست احداث پست1
F-EN-22-00
فرم تشخیص محل پست
F-EN-23-00
فرم حل وفصل عرصه
F-EN-24-00
فرم صورتجلسه تحویل قطعی
F-EN-25-00
فرم فهرست بهاء وبرآوردعملیات ساختمانی احداث پست   F-EN-26-00 فرم دعوت به تحویل موقت
F-EN-27-00
فرم کنترل عملیات اجرائی ساختمان پست
F-EN-28-00
فرم صورتجسه تحویل موقت
F-EN-29-00
فرم تحویل زمین پست
F-EN-30-00
فرم دعوت به تحویل قطعی
F-EN-31-00
فرم درخواست احداث پست2
F-EN-32-00
فرم درخواست جابجائی پست
F-EN-33-00
فرم کنترل زمان تحویل دائم پستها
F-EN-34-00
فرم بروز رسانی GIS
F-EN-35-00
فرم جعبه انشعاب دیواری -کلید اتوماتیک
F-EN-36-00
اطلاعات نقاط مانور
F-EN-37-00
شناسنامه پست توزیع زمینی
F-EN-38-00
فرم گزارش نواقص عمده عملیات
F-EN-39-00
فرم برداشت اطلاعات شبکه روشنایی معابر
F-EN-40-00
فرم برداشت اطلاعات پایه و خط
F-EN-41-00
فرم برداشت اطلاعات پست توزیع هوایی
F-EN-42-00
فرم برداشت اطلاعات تجهیزات منصوبه مستقل
F-EN-43-00
فرم جعبه انشعاب
F-EN-44-00
فرم رله حفاظتی
F-EN-45-00
فرم صورتجلسه تحویل و تحول
F-EN-46-00
فرم لیست مدارک تحویلی به واحدمکانیزاسیون
F-EN-47-00
فرم گزارش عملیات خدمات مشترکین
F-EN-48-00
فرم شالتر
F-EN-49-00
فرم لیست تجهیزات پستهای توزیع زمینی
F-EN-50-00
فرم ریکلوزر
F-EN-51-00
فرم کلیدقدرت
F-EN-52-00
فرم سکشنلایزر
F-EN-53-00
برنامه زمانبندی اجرای طرح سیستمGIS درمدیریت توزیع برق
F-EN-54-00
فرم پرسشنامه منابع داخلی
F-EN-55-00
فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکاران (پروژه مطالعاتی)
F-EN-56-00
فرم برآورد تجهیزات مورد نیازپروژه هاازمحل سرمایه گذاری
F-EN-57-00
فرم مانوربا شهر مجاور
F-EN-58-00
فرم مانور تحت مدیریت شهرستان
F-EN-59-00
فرم برآورد تجهیزات موردنیازپروژهااز محل سرمایه گذاری
F-EN-60-00
فرم گزارش اندازه گیری وتنظیم باروروشنائی معابر
F-EN-61-00
فرم پروژههای سرمایه گذاری از محل طرح توسعه واحداث شهری /روستایی
F-EN-62-00
فرم برآورد تجهیزات موردنیازپروژه ها از محل سرمایه گذاری
F-EN-63-00
فرم پروژههای سرمایه گذاری از محل اعتبارات توسعه و احداث /اصلاح وساماندهی
F-EN-64-00
فرم پروژه های سرمایه گذاری ازمحل طرح اصلاح وبهینه سازی مناطق شهری
F-EN-65-00
فرم اطلاعاتی پست زمینی
F-EN-66-00
فرم گزارش ماهانه پیشرفت کارپروژه برداشت اطلاعات شبکه توزیع شهرستان
F-EN-67-00
فرم رنگ آمیزی پایه های فشار متوسط -فشارضعیف وروشنایی معابر
F-EN-68-00
فرم مشخصات سیستم ،کاربردی بهره برداری شده
F-EN-69-00
فرم شناسنامه سخت افزار
F-EN-70-00
فرم لیست تجهیزات نصب کنتورمشترکین
F-EN-71-00
فرم گزارش رابطین انفورماتیک
F-EN-72-00
فرم لیست تجهیزات خطوط فشارمتوسط هوائی
F-EN-73-00
فرم دستورکارتوسعه واحداث ازمحل منابع داخلی شرکت
F-EN-74-00
فرم دستورکاراصلاح وساماندهی ازمحل منابع داخلی شرکت
F-EN-75-00
فرم دستورکارنیرو رسانی
F-EN-76-00
فرم دستورکاردرارتباط با سایرمنابع
F-EN-77-00
فرم درخواست طراحی
F-EN-78-00
فرم درخواست ثبت درفهرست
F-EN-79-00
فرم چک لیست نظارت برپروژه های پستهای 20کیلو ولت زمینی
F-EN-80-00
فرم پروژه های سرمایه گذاری ازمحل اعتبارات توسعه واحداث/اصلاح وساماندهی روشنایی معابرمناطق
F-EN-81-00
فرم شرح ومشخصات پروژه های سرمایه گذاری ازمحل اعتبارات توسعه واحداث (ایجادمانوروفن آوری های جدید)
F-EN-82-00
فرم شبکه فشارضعیف زمینی
F-EN-83-00
فرم اطلاعاتی وضعیت شبکه موجود
F-EN-84-00
فرم گزارش نظارت عالیه برحسن اجرای برداشت اطلاعات پروژه مکانیزاسیونو GIS
F-EN-85-00
فرم گزارش ماهانه پیشرفت کارپروژه برداشت اطلاعات شبکه توزیع شهرستان
F-EN-86-00


F-EN-87-00

فرم برآورد تجهیزات موردنیاز پروژه هاازمحل سرمایه گذاری
F-EN-88-00
فرم چک لیست نظارت برپروژه های شبکه فشارضعیف زمینی
F-EN-89-00
فرم نحوه محاسبه هزینه طراحی
F-EN-90-00
فرم چک لیست نظارت برپروژه های پستهای 20کیلو ولت زمینی
F-EN-91-00
فرم جدول ضریب هزینه های مربوط به طراحی و نظارت (به درصد)
F-EN-92-00
فرم جدول ضریب هزینه های مربوط به طراحی ونظارت (به ریال)
F-EN-93-00
فرم درخواست طراحی
F-EN-94-00
فرم گزارش رابطین انفورماتیک
F-EN-95-00
فرم مربوط به شناسنامه سخت افزار
F-EN-96-00
F-EN-97-00 فرم مشخصات فنی سخت افزار (جهت خرید)
F-EN-98-00
فرم مشخصات فنی کالا
F-EN-99-00
------
------ ------- ------- ------- -------

فروش و خدمات مشترکین
لیست دستورالعملهای معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • دستورالعمل ها 
ارائه خدمات


W-SA-01-00
اصلاح صورتحساب مشترکین
W-SA-02-00
افزایش قدرت از03 تا 500 کیلو وات(1)
W-SA-03-00
وصول مطالبات مربوط به بهای برق مصرفی
W-SA-04-00
افزایش قدرت انشعاب از 2 تا 7 مگا وات
W-SA-05-00
تغییرمکان داخلی انشعاب واصلاحW-SA-06-00
دستورالعمل ادغـام انشعـابW-SA-07-00
دستورالعمل ارائة خدمات و نظارت بر عملکرد دفاتر پیش‌خوان

W-SA-08-00
دستورالعمل افزايش آمپراژ انشعابات تا سقف 32آمپر سه‌فاز
W-SA-09-00
دستورالعمل بازرسي و آزمايش لوازم اندازه گيري ديماندي
W-SA-10-00
دستورالعمل بازرسي
و آزمايش لوازم اندازه گيري عاديW-SA-11-00
دستورالعمل بازنگري قراردادW-SA-12-00
دستورالعمل تغيير نام انشعاب مشتركين

W-SA-13-00
دستورالعمل تفکیک انشعابW-SA-14-00
دستورالعمل تقسيط هزينه‌هاي انشعاب و نيرورساني
W-SA-15-00
دستورالعمل
صدور صورتحساب بهاي برق مصارف ديمانديW-SA-16-00
دستورالعمل فرایند عملیات اجرایی - غیر مجاز فاقد انشعاب
W-SA-17-00
دستورالعمل فرایند عملیات اجرائی در شناسائی و نحوه محاسبه هزینه
W-SA-18-00
دستورالعمل فروش انشعاب با قدرت بين 2 تا 7مگاوات

W-SA-19-00
دستورالعمل فروش انشعاب برق از 30 تا 250کيلووات

W-SA-20-00
دستورالعمل
فروش برق آزاد
W-SA-21-00
دستورالعمل فروش و برقراري انشعاب تا سقف 32 آمپر سه فاز
W-SA-22-00
دستورالعمل نحوه آزمایش کنتور با دستگاه پرتابل

W-SA-23-00
دستورالعمل نحوه انجام کارتوسط پیمانکاران

W-SA-24-00
شناسایی وبرخوردبا انشعاب غیر مجاز(2)

W-SA-25-00
صدورصورتحساب بهای مصرفی مشترکین عادی(1)

W-SA-26-00
فروش انشعاب با قدرت بیش از 7مگا وات

W-SA-27-00
فروش انشعاب بيش از 250كيلووات تا 2 مگا وات
W-SA-28-00
فروش برق موقت روزانه


W-SA-29-00
کاهش موقت و دائم قدرت قراردادی

W-SA-30-00
نحوه انجام کار توسط پیمانکاران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها( در امر نصب اصلاح انشعابات برق آمپری )
W-SA-31-00
------ ------- ------ ------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------

لیست فرمهای معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • فرمهای مرتبط 
فرم برنامه زمانبندی بازرسی و آزمایش لوازم اندازه گیری عادی
F-SA-01-00
فرم صورتجلسه تحویل برق آقا/خانم/شرکت
F-SA-02-00
فرم آمارشکایات کتبی مشترکین واحدها
F-SA-03-00
فرم شکایات تلفنی ورادیویی
F-SA-04-00
فرم ارسال شکایات
F-SA-05-00
فرم ارزیابی رضایت ارباب رجوع واحد...
F-SA-06-00
صورتجلسه کمیته واگذاری انشعاباتچاههای آب کشاورزی
F-SA-07-00
فرم رسید تقاضای برق/تبدیل آمپراژ
F-SA-08-00
فرم بازدید و آزمایش لوازم اندازه گیری مشترکین
F-SA-9-00
فرم تقاضای انشعاب برق 50*3 آمپربه بالا
F-SA-10-00
فرم دفترگردش کارمتقاضیان انشعاب برق
F-SA-11-00
فرم درخواست تسویه حساب
F-SA-12-00
فرم اعلام هزینه وشرایط
F-SA-13-00
فرم صورتجلسه کمیسیون مصارف سنگین 2مگاوات
F-SA-14-00
فرم تعهدات متقاضی انشعاب برق
F-SA-15-00
فرم مشخصات ونتیجه آزمایش لوازم اندازه گیری مصارف سنگین
F-SA-16-00
فرم اعلام وضهیت برهکاران
F-SA-17-00
فرم دفتر سرویس
F-SA-18-00
فرم عدم امکان تامین برق دائمی/موقت/تبدیل آمپراژ
F-SA-19-00
فرم درخواست تبدیل آمپراژانشعاب برق
F-SA-20-00
فرم بازدیدواعلام نواقص توسط تکنسین مصارف سنگین (مدیریت برق)F-SA-21-00 فرم گزارش وصولی بانکهای عامل برق
F-SA-22-00
فرم فهرست مشترکینی که بهای برق مصرفی خودراموعدمقررپرداخت نکرده اند
F-SA-23-00
فرم ارسال مدارک
F-SA-24-00
فرم اعلام تفاوت مصرف مشترکین مصارف عادی وسنگین
F-SA-25-00
فرم درخواست جمع آوری انشعاب
F-SA-26-00
فرم تعهدتغییرنام
F-SA-27-00
فرم درخواست انشعاب برق موقت(کوتاه مدت)روزانه
F-SA-28-00
فرم آگهی مشترک از قطع جریان برق
F-SA-29-00
فرم درخواست تغییرنام
F-SA-30-00
فرم عدم امکان تغییرکان داخلی واصلاح لوازم اندازه گیری
F-SA-31-00
فرم صورتجلسه تحویل برق
F-SA-32-00
فرم اعلام قطع برق
F-SA-33-00
فرم گزارش عملکردروزانه واحدقطع ووصل
F-SA-34-00
فرم دفتردادها
F-SA-35-00
فرم قرارداد برق موقت
F-SA-36-00
فرم وصل مجددجریان برق
F-SA-37-00
فرم رخواست تغییر مکان داخلی و اصلاح الوازم ندازه گیری
F-SA-38-00
فرم وصل صورتجلسه خاتمه همکاری مشترک درطرح کاهش پیک باردرسال
F-SA-39-00
فرم ایجاد سابقه قطع در پرونده
F-SA-40-00
فرم اجازه پرداخت
F-SA-41-00
فرم عدم امکان جمع آوری انشعاب
F-SA-42-00
فرم چک لیست نصب لوازم اندازه گیری تا 3 فاز 25 آمپر
F-SA-43-00
فرم برنامه زمانبندی بازرسی و آزمایش لوازم اندازه گیری دیماندی
F-SA-44-00
فرم دفترگردش کارمشترکین جمع آوری شده
F-SA-45-00
برگ گزارش مامورتست لوازم اندازه گیری عادی
F-SA-46-00
اعلام مشخصات لوازم اندازه گیری تعویض شده عادی
F-SA-47-00
فرم صورتجلسه خاتمه همکاری مشترک
F-SA-48-00
فرم بازدیدوآزمایش انشعاب لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی
F-SA-49-00
فرم شماره 8 گزارش عملیات خدمات مشترکین
F-SA-50-00
اعلام مشخصات لوازم اندازه گیری تعویض شده دیماندی
F-SA-51-00
فرم برگ گزارش مامورتشخیص
F-SA-52-00
فرم چک لیست نصب لوازم اندازه گیری تا32آمپر3 فاز
F-SA-53-00
فرم تایید مبالغ فیش های واریزی متقاضیان انشعاب دیماندی وآمپراژی
F-SA-54-00
فرم صورتجلسه شروع به همکاری مشترک
F-SA-55-00
فرم صورتجلسه شروع همکاری مشترک درطرح کاهش پیک باردرسال 
F-SA-56-00
فرم تقسیط
F-SA-57-00
فرم درخواست آزمایش لوازم اندازه گیری دیماندی
F-SA-58-00
فرم فهرست خدمات ارائه شده به دفاتر پیش خوان
F-SA-59-00
فرم صورتجلسه تحویل برق فشارضعیف (400V)فشار (20KV)
FSA-60-00
فرمچک لیست نظارت برعملکرد دفاتر پیشخوان
 F-SA-61-00
فرم قراردادتامین برق
F-SA-62-00
فرم درخواست تبدیل آمپراژانشعاب برق
F-SA-63-00
  فرم رسید تقاضای برق/تبدیل آمپراژ
F-SA-65-00
فرم اعلام وضعیت بدهکاران
F-SA-66-00
فرم برگ گزارش مامورتشخیص
F-SA-67-00
 
         

مالی و پشتیبانی
لیست دستورالعملهای معاونت مالی و پشتیبانی
 • دستورالعمل ها 
دستورالعمل تعیین وضعیت بازرسی و آزمون
W-FI-01-00
دستورالعمل جابه جائی وبسته بندی انبارش ونگهداری و تحول 
W-FI-02-00
دستورالعمل معاملات
W-FI-03-00
دستورالعمل نظارت برعملکرد خودروها ونگهداری ساختمانه
W-FI-04-00
دستورالعمل کنترل اقلام دریافتی
W-FI-05-00
دستورالعمل نمونه برداری
W-FI-06-00
------- ------- ------ -------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------

لیست فرمهای معاونت مالی و پشتیبانی
 • فرمهای مرتبط 
فرم ارسال سند(خریدهایی که باچک نقدی انجام یافته)
F-FI-01-00
فرم خریدهایی که نقدا انجام یافته
F-FI-02-00
فرم لیست ارزیابی شده تامین کنندگان تجهیزات
F-FI-03-00
فرم صورتجلسه کمیسیون مناقصه
F-FI-04-00
فرم پرسش نامه تامین کنندگان
F-FI-05-00
فرم ارزشیابی تامین کنندگان
F-FI-06-00
فرم رسید موقت انبار
F-FI-07-00
فرم نظریه کارشناس فنی انبار
F-FI-08-00
فرم استعلام حفره چاله
F-FI-09-00
فرم بازدیدخودرواستیجاری جهت ورود به شرکت
F-FI-10-00
فرم برچسب msds
F-FI-11-00
فرم شرایط ومشخصات مناقصه محدود
F-FI-12-00
فرم اعلام نظرکمیسیون فنی بازرگانی
F-FI-13-00
فرم لیست غیرمجاز تامین کنندگان
F-FI-14-00
فرم بازدیدخودروهای شرکت
F-FI-15-00
فرم مجموعه فرمهای ضمانت نامه ها
F-FI-16-00
فرم درخواست تامین اعتبار
F-FI-17-00
فرم پرسش نامه تامین کنندگان
F-FI-18-00
فرم اجازه خروج کالا
F-FI-19-00
فرم ارزشیابی پیمانکاران خدماتی
F-FI-20-00
صورتجلسه تحویل ابزار خودرو
F-FI-21-00
فرم صورتجلسه تحویل تاسیسات اهدائی برای تامین برق
F-FI-22-00
فرم گزارش وضعیت کالاهای تدارک شده بوسیله مشتری
F-FI-23-00
فرم پرسشنامه اطلاعاتی پیمانکاران اجرائی 
F-FI-24-00
فرم بازدیددوره ای از انبار
F-FI-25-00
فرم رسید کالا
F-FI-26-00
فرم لیست مجاز پیمانکاران خدماتی
F-FI-27-00
فرم تعیین برنده استعلام
F-FI-28-00
فرم لیست اقلام کثیرالمصرف
F-FI-29-00
فرم شرایط عمومی وتعاریف قراردادهای خرید
F-FI-30-00
فرم صورتجلسه کمیسیون فنی بازرگانی
F-FI-31-00
فرم خریدهایی که نقدا انجام یافته
F-FI-32-00
فرم ارسال سندبدون رسید انبار
F-FI-33-00
فرم گزارش بازرسی کیفی اقلام دریافتی
F-FI-34-00
فرم مجوز خروج کالا از شرکت
F-FI-35-00
فرم ارزشیابی عملکردتامین کنندگان کالا
F-FI-36-00
فرم ارسال هزینه ها
F-FI-37-00
فرم برگشت کالاهای اضافی تدارک شده بوسیله مشتری
F-FI-38-00
فرم لیست ارزیابی شده تامین کنندگان تجهیزات
F-FI-39-00
فرم کنترل کالای تدارک شده توسط مشتری
F-FI-40-00
فرم درخواست وجه بارانباربه حساب فروشنده
F-FI-41-00
فرم لیست مجاز تامین کنندگان
F-FI-42-00
فرم پرسشنامه پیمانکاران خدماتی
F-FI-43-00
فرم تحویل کالا به پیمانکار
F-FI-44-00
فرم بازدید دوره ای ساختمانهای پستهای 20کیلو ولت زمینی
F-FI-45-00
فرم قراردادخرید خدمات
F-FI-46-00
فرم درخواست وجه درحساب فروشنده
F-FI-47-00
فرم الزامات عمومی
F-FI-48-00
فرم جدول شرایط ونگهداری کالا در انبار
F-FI-49-00
فرم بازدید وتعمیرات ساختمان پست...فرم شماره یک
F-FI-50-00
فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکاران خدمات پشتیبانی ؛تعمیر،سرویس
F-FI-51-00
  فرم ارزشیابی پیمانکاران خدماتی وپیمانکاران
F-FI-53-00
فرم صورتجلسه تحویل خودرو
F-FI-54-00
فرم بازدیددوره ای ساختمان اداری ناحیه
F-FI-55-00
فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکاران (پروژه های مطالعاتی)
F-FI-56-00
فرم کارت سرویس لیفتراک
F-FI-57-00
فرم بازدیدخودرو استیجاری جهت ورود به شرکت
F-FI-58-00
بازدیدخودروهای اداری/استیجاری
F-FI-59-00
فرم فهرست کالای برگشتی به انبار
F-FI-60-00
فرم استعلام خرید وخدمات
F-FI-61-00
  فرم لیست سیاه تامین کنندگان
F-FI-63-00
فرم درخواست وجه بارسیدانباربه حساب فروشنده
F-FI-64-00
فرم صورتجلسه کمیسیون مناقصه شماره
F-FI-65-00
فرم لیست پیمانکاران اجرایی ارزیابی شده بخش توزیع
F-FI-66-00
فرم ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران (حین اجرای قرارداد)
F-FI-67-00
فرم تحویل کالای تدارکات بوسیله مشتری
F-FI-68-00
فرم برگ گردش درخواست برگزاری مناقصه
F-FI-69-00
فرم معیارهای ایمنی،بهداشتی وزیست محیطی در ارزیابی پیمانکاران
F-FI-70-00
فرم نظریه کارشناس فنی انبار
F-FI-71-00
فرم مشخصات فنی کالا
F-FI-72-00
فرم سرویس وسایل نقلیه
F-FI-73-00
فرم موافقتنامه
F-FI-74-00
فرم کارت شناسایی مخصوص کالا
F-FI-75-00
فرم بازدیددوره ای ساختمان اداری شهرستان...
F-FI-76-00
فرم صورتجلسه کمیسیون مناقصه شماره
F-FI-77-00
  فرم برگ گردش درخواست برگزاری مناقصه
F-FI-79-00

فرم صورتمجلس تحويل تأسيسات اهدائي براي تأمين برق قراردادانشعاب F-FI-80-00
مجموعه فرمهای ضمانت نامه ها
F-FI-81-00
فرم حروف برای تعداد نمونه (جدولA )
F-FI-82-00
فرم قرارداد خرید
F-FI-83-00
فرم مجموعه فرمهای ضمانت نامه
F-FI-84-00
فرم درخواست کالا از انبار
F-FI-85-00
فرم بازدید خودروهای اداری/استیجاری
F-FI-86-00
فرم بازرسی نرم برای نمونه برداری یکباری(جدولB )
F-FI-87-00
  فرم لیست مجاز پیمانکاران خدماتی
F-FI-89-00
فرم لیست مجوز خروج کالا از شرکت
F-FI-90-00
 
فرم ارسال سند بدون رسید انبار
F-FI-92-00
فرم خریدهای که نقدا انجام یافته
F-FI-93-00
  فرم صورتجلسه کمیسیون مناقصه شماره
F-FI-95-00
فرم صورتجلسه تحویل تاسیسات اهدائی برای تامین برق
F-FI-96-00
فهرست سازندگان وتامین کنندگان صلاحیت شده
F-FI-97-00
فرم صورتجلسه بازدیدوتعمیرات ساختمان پست
F-FI-98-00
             


منابع انسانی 
        لیست دستورالعملهای معاونت منابع انسانی
 • دستورالعمل ها 
دستورالعمل اولویت گذاری پروژه های بهبود
W-HR-01-00
دستورالعمل نحوه بارگزاری جلسات
W-HR-02-00
دستورالعمل وظایف کمیسیون توسعه مدیریت و کارگروههای تخصصی
W-HR-03-00
دستورالعمل آموزش
W-HR-04-00
---------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------

لیست فرمهای معاونت منابع انسانی.
فرم شناسنامه و شرح وظایف
F-HR-1-00
فرم وام بلند مدت
F-HR-2-00
فرم معرفی کار آموز
F-HR-3-00
فرم کمک هزینه ایاب وذهاب
F-HR-4-00
فرم مرخصی نگهبانان شرکتهای پیمانکاری
F-HR-5-00
فرم معرفی نامه بررسی عدم سوء پیشینه
F-HR-6-00
فرم اعلام به پیمانکار
F-HR-7-00
فرم اولویت بندی پروژه های بهبود
F-HR-8-00
فرم اعلام غیبت
F-HR-9-00
فرم صورتجلسه
F-HR-10-00
فرم دعوت نامه جلسات کمیته
F-HR-11-00
فرم درخواست گواهی حقوق
F-HR-12-00
فرم کشیک خارج از وقت اداری
F-HR-13-00
فرم ارزیابی دوره های آموزشی
F-HR-14-00
فرم امضای صورتجلسه
F-HR-15-00
فرم هزینه های درمانی
F-HR-16-00
فرم ارزیابی ونظرخواهی همایش/سمینار
F-HR-17-00
فرم خلاصه پرونده منضم به برگ تشخیص و ارزشیابی مشاغل تخصصی
F-HR-18-00
فرم طراحی دوره های اقتضایی
F-HR-19-00
فرم جمع بندی نظرخواهی خای دوره
F-HR-20-00
فرم نظرخواهی دوره های کوتاه مدت
F-HR-21-00
فرم ارزشیابی بعداز اجرای دوره کوتاه مدت
F-HR-22-00
فرم لیست حضوروغیاب شرکت کنندگان در دوره های سمینار آموزشی
F-HR-23-00
فرم اعلام نیاز آموزشی پرسنل تحت سرپرستی
F-HR-24-00
فرم اختصاصی تقویم آموزشی
F-HR-25-00
فرم برنامه ریزی آموزشی سال...F-HR-26-00 فرم دوره های پیش بینی شده
F-HR-27-00
فرم جمعبندی نظرخواهی /سمینار/دوره
F-HR-28-00
فرم برنامه آموزشی سال...نظام جامع آموزشی دوره ها
F-HR-29-00
فرم فهرست کارکنان مشمول دریافت وسایل آموزشی در دوره /سمینار
F-HR-30-00
فرم ارزیابی سمینار
F-HR-31-00
فرم اولویت بندی پروژه های بهبود
F-HR-32-00
فرم ارزشیابی عملکرد
F-HR-33-00
-------- --------

سیستم مدیریتی 
 • دستورالعمل ها 
--------- --------- --------- --------- ---------
روش اجرائی کنترل اطلاعات مدون
P-MA-01-00
روش اجرائی اقدامات اصلاحی
P-MA-02-00
روش اجرائی ممیزی داخلی
P-MA-03-00
روش اجرائی بازنگری مدیریت
P-MA-04-00
روش اجرائی مدیریت دانش
P-MA-05-00
روش اجرائی مدیریت ریسک
P-MA-06-00
روش اجرائی تغییر
P-MA-07-00
------- ------- ------
فرم لیست اطلاعات مدون
F-MA-01-00
فرم برنامه ممیزسالانه سیستم مدیریت یکپارچه
F-MA-02-00
فرم لیست سوابق
F-MA-03-00
فرم طرح ریزی ممیزی داخلی
F-MA-04-00
چک لیست وگزارش ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه
F-MA-05-00
فرم امضای صورتجلسه
F-MA-06-00
فرم شناسایی و ارزیابی ریسک فرایندها
F-MA-07-00
فرم درخواست /پیشنهادتغییر
F-MA-08-00
فرم اعلام نظردرمورد مستندات
F-MA-09-00
فرم اقدامات اصلاحی
F-MA-10-00
فرم ثبت وپیگیری اقدامات اصلاحی
 F-MA-11-00
فرم جدول ابزاروتکنیک های جمع آوری دانش
F-MA-12-00
فرم مدیریت دانش
F-MA-13-00
فرم چک لیست ارزیابی دانش های ثبت شده
F-MA-14-00
فرم ثبت تجربه
F-MA-15-00
فرم دعوت به جلسات
F-MA-16-00
فرم صورتجلسات کمیته ها
F-MA-17-00
فرم امضای صورتجلسه
F-MA-18-00
------- -------
 
 • طرح ریزی و اجرای برنامه های اصلاح نظام تحول اداری
 • ارتقا سطح بهره وری

 • استقرارنظام مدیریت عملکرد

 • توسعه نظام پیشنهادها

----------------------------
 
 • تعداد بازدید : 2200