سه شنبه 7 تير 1401

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری
با هدف توسعه مدیریت وبهبود سطح تعالی وارتقا بهره وری از طریق نظارت بر عملکرد وراهبری سیستمهای زیر رابرعهده دارد:

 • توسعه فعالیت های تعالی سازمانی

 • توسعه نظام مدیریت استراتژیک

 • پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه

  بهره برداری و دیسپاچپنگ 
 •  لیست دستورالعملهای بهره برداری و دیسپاچینگ                                                                           
 • دستورالعمل ها 
w-op-04-00 w-op-05-00
w-op-25-00
 w-op-26-00                                                                                  
 • روشهای اجرای
روش اجرایی ارتباطات، مشارکت و مشاوره در امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست
p-op-01-00
روش اجرایی اشناسایی و دستیابی به قوانین ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
p-op-02-00
روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
p-op-03-00
روش اجرایی اندازه گیری و پایش عملکرد ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
p-op-04-00
روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی
p-op-05-00
روش اجرایی کنترل عملیات ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
p-op-06-00
روش اجرایی گزارش دهی، ثبت و تحلیل رویدادهای  HSE

p-op-07-00
روش اجرایی مدیریت
پسماند


p-op-08-00
روش اجرایی معاینات شغلی و طب کار

p-op-09-00
-------
 
   لیست فرمهای معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
فرمهای مرتبط 
F-OP-01-00 F-OP-02-00 F-OP-03-00 F-OP-04-00 F-OP-05-00
F-OP-06-00 F-OP-07-00 F-OP-08-00 F-OP-09-00 F-OP-10-00
F-OP-11-00 F-OP-12-00 F-OP-13-00 F-OP-14-00 F-OP-15-00
F-OP-16-00 F-OP-17-00 F-OP-18-00 F-OP-19-00 F-OP-20-00
F-OP-21-00 F-OP-22-00 F-OP-23-00 F-OP-24-00 F-OP-25-00
F-OP-26-00 F-OP-27-00 F-OP-28-00 F-OP-29-00 F-OP-30-00
F-OP-31-00 F-OP-32-00 F-OP-33-00 F-OP-34-00 F-OP-35-00
F-OP-36-00 F-OP-37-00 F-OP-38-00 F-OP-39-00 F-OP-40-00
F-OP-41-00 F-OP-42-00 F-OP-43-00 F-OP-44-00 F-OP-45-00
F-OP-46-00 F-OP-47-00 F-OP-48-00 F-OP-49-00 F-OP-50-00
F-OP-51-00 F-OP-52-00 F-OP-53-00 F-OP-54-00 F-OP-55-00
F-OP-56-00 F-OP-57-00 F-OP-58-00 F-OP-59-00 F-OP-60-00
F-OP-61-00 F-OP-62-00 F-OP-63-00 F-OP-64-00 F-OP-65-00
F-OP-66-00 F-OP-67-00 F-OP-68-00 F-OP-69-00 F-OP-70-00
F-OP-71-00 F-OP-72-00 F-OP-73-00 F-OP-74-00 F-OP-75-00
F-OP-76-00 F-OP-77-00 F-OP-78-00 F-OP-79-00 F-OP-80-00
F-OP-81-00 F-OP-82-00 F-OP-83-00 F-OP-84-00 F-OP-85-00
F-OP-86-00 F-OP-87-00 F-OP-88-00 F-OP-89-00 -------

برنامه ریزی و مهندسی
     لیست دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • دستورالعمل ها 
W-EN-01-00 W-EN-02-00 W-EN-03-00 W-EN-04-00 W-EN-05-00
W-EN-06-00 W-EN-07-00 W-EN-08-00 W-EN-09-00 W-EN-10-00
W-EN-11-00 W-EN-12-00 W-EN-13-00 --------- -------

لیست روشهای اجرایی معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • روشهای اجرایی
P-EN-01-00 P-EN-02-00 P-EN-03-00 P-EN-04-00 P-WN-05-00
------- ------- ------- -------- -------
  
لیست فرمهای معاونت برنامه ریزی و مهندسی 
فرمهای مرتبط 
F-EN-01-00 F-EN-02-00 F-EN-03-00 F-EN-04-00 F-EN-05-00
F-EN-06-00 F-EN-07-00 F-EN-08-00 F-EN-09-00 F-EN-10-00
F-EN-11-00 F-EN-12-00 F-EN-13-00 F-EN-14-00 F-EN-15-00
F-EN-16-00 F-EN-17-00 F-EN-18-00 F-EN-19-00 F-EN-20-00
F-EN-21-00 F-EN-22-00 F-EN-23-00 F-EN-24-00 F-EN-25-00
F-EN-26-00 F-EN-27-00 F-EN-28-00 F-EN-29-00 F-EN-30-00
F-EN-31-00 F-EN-32-00 F-EN-33-00 F-EN-34-00 F-EN-35-00
F-EN-36-00 F-EN-37-00 F-EN-38-00 F-EN-39-00 F-EN-40-00
F-EN-41-00 F-EN-42-00 F-EN-43-00 F-EN-44-00 F-EN-45-00
F-EN-46-00 F-EN-47-00 F-EN-48-00 F-EN-49-00 F-EN-50-00
F-EN-51-00 F-EN-52-00 F-EN-53-00 F-EN-54-00 F-EN-55-00
F-EN-56-00 F-EN-57-00 F-EN-58-00 F-EN-59-00 F-EN-60-00
F-EN-61-00 F-EN-62-00 F-EN-63-00 F-EN-64-00 F-EN-65-00
F-EN-66-00 F-EN-67-00 F-EN-68-00 F-EN-69-00 F-EN-70-00
F-EN-71-00 F-EN-72-00 F-EN-73-00 F-EN-74-00 F-EN-75-00
F-EN-76-00 F-EN-77-00 F-EN-78-00 F-EN-79-00 F-EN-80-00
F-EN-81-00 F-EN-82-00 F-EN-83-00 F-EN-84-00 F-EN-85-00
F-EN-86-00 F-EN-87-00 F-EN-88-00 F-EN-89-00 F-EN-90-00
F-EN-91-00 F-EN-92-00 F-EN-93-00 F-EN-94-00 F-EN-95-00
F-EN-96-00 F-EN-97-00 F-EN-98-00 F-EN-99-00 F-EN-100-00
F-EN-101-00 ------- ------- ------- -------

فروش و خدمات مشترکین
لیست دستورالعمهای معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • دستورالعمل ها 
ارائه خدمات


W-SA-01-00
اصلاح صورتحساب مشترکین
W-SA-02-00
افزایش قدرت از03 تا 500 کیلو وات(1)
W-SA-03-00
وصول مطالبات مربوط به بهای برق مصرفی
W-SA-04-00
افزایش قدرت انشعاب از 2 تا 7 مگا وات
W-SA-05-00
تغییرمکان داخلی انشعاب واصلاحW-SA-06-00
دستورالعمل ادغـام انشعـابW-SA-07-00
دستورالعمل ارائة خدمات و نظارت بر عملکرد دفاتر پیش‌خوان

W-SA-08-00
دستورالعمل افزايش آمپراژ انشعابات تا سقف 32آمپر سه‌فاز
W-SA-09-00
دستورالعمل بازرسي و آزمايش لوازم اندازه گيري ديماندي
W-SA-10-00
دستورالعمل بازرسي
و آزمايش لوازم اندازه گيري عاديW-SA-11-00
دستورالعمل بازنگري قراردادW-SA-12-00
دستورالعمل تغيير نام انشعاب مشتركين

W-SA-13-00
دستورالعمل تفکیک انشعابW-SA-14-00
دستورالعمل تقسيط هزينه‌هاي انشعاب و نيرورساني
W-SA-15-00
دستورالعمل
صدور صورتحساب بهاي برق مصارف ديمانديW-SA-16-00
دستورالعمل فرایند عملیات اجرایی - غیر مجاز فاقد انشعاب
W-SA-17-00
دستورالعمل فرایند عملیات اجرائی در شناسائی و نحوه محاسبه هزینه
W-SA-18-00
دستورالعمل فروش انشعاب با قدرت بين 2 تا 7مگاوات

W-SA-19-00
دستورالعمل فروش انشعاب برق از 30 تا 250کيلووات

W-SA-20-00
دستورالعمل
فروش برق آزاد
W-SA-21-00
دستورالعمل فروش و برقراري انشعاب تا سقف 32 آمپر سه فاز
W-SA-22-00
دستورالعمل نحوه آزمایش کنتور با دستگاه پرتابل

W-SA-23-00
دستورالعمل نحوه انجام کارتوسط پیمانکاران

W-SA-24-00
شناسایی وبرخوردبا انشعاب غیر مجاز(2)

W-SA-25-00
صدورصورتحساب بهای مصرفی مشترکین عادی(1)

W-SA-26-00
فروش انشعاب با قدرت بیش از 7مگا وات

W-SA-27-00
فروش انشعاب بيش از 250كيلووات تا 2 مگا وات
W-SA-28-00
فروش برق موقت روزانه


W-SA-29-00
کاهش موقت و دائم قدرت قراردادی

W-SA-30-00
نحوه انجام کار توسط پیمانکاران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها( در امر نصب اصلاح انشعابات برق آمپری )
W-SA-31-00
------ ------- ------ ------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------

لیست فرمهای معاونت فروش و خدمات مشترکین 
 • فرمهای مرتبط 
F-SA-01-00 F-SA-02-00 F-SA-03-00 F-SA-04-00 F-SA-05-00 F-SA-06-00
F-SA-07-00 F-SA-08-00 F-SA-9-00 F-SA-10-00 F-SA-11-00 F-SA-12-00
F-SA-13-00 F-SA-14-00 F-SA-15-00 F-SA-16-00 F-SA-17-00 F-SA-18-00
F-SA-19-00 F-SA-20-00 F-SA-21-00 F-SA-22-00 F-SA-23-00 F-SA-24-00
F-SA-25-00 F-SA-26-00 F-SA-27-00 F-SA-28-00 F-SA-29-00 F-SA-30-00
F-SA-31-00 F-SA-32-00 F-SA-33-00 F-SA-34-00 F-SA-35-00 F-SA-36-00
F-SA-37-00 F-SA-38-00 F-SA-39-00 F-SA-40-00 F-SA-41-00 F-SA-42-00
F-SA-43-00 F-SA-44-00 F-SA-45-00 F-SA-46-00 F-SA-47-00 F-SA-48-00
F-SA-49-00 F-SA-50-00 F-SA-51-00 F-SA-52-00 F-SA-53-00 F-SA-54-00
F-SA-55-00 F-SA-56-00 F-SA-57-00 F-SA-58-00 F-SA-59-00 F-SA-60-00
F-SA-61-00 F-SA-62-00 F-SA-63-00 F-SA-64-00 F-SA-65-00 F-SA-66-00
F-SA-67-00 ------- ------ ------- -------- -------

مالی و پشتیبانی
لیست دستورالعملهای معاونت مالی و پشتیبانی
 • دستورالعمل ها 
W-FI-01-00 W-FI-02-00 W-FI-03-00 W-FI-04-00 W-FI-05-00
W-FI-06-00 ------- ------- ------ -------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------

لیست فرمهای معاونت مالی و پشتیبانی
 • فرمهای مرتبط 
F-FI-01-00 F-FI-02-00 F-FI-03-00 F-FI-04-00 F-FI-05-00 F-FI-06-00 F-FI-07-00
F-FI-08-00 F-FI-09-00 F-FI-10-00 F-FI-11-00 F-FI-12-00 F-FI-13-00 F-FI-14-00
F-FI-15-00 F-FI-16-00 F-FI-17-00 F-FI-18-00 F-FI-19-00 F-FI-20-00 F-FI-21-00
F-FI-22-00 F-FI-23-00 F-FI-24-00 F-FI-25-00 F-FI-26-00 F-FI-27-00 F-FI-28-00
F-FI-29-00 F-FI-30-00 F-FI-31-00 F-FI-32-00 F-FI-33-00 F-FI-34-00 F-FI-35-00
F-FI-36-00 F-FI-37-00 F-FI-38-00 F-FI-39-00 F-FI-40-00 F-FI-41-00 F-FI-42-00
F-FI-43-00 F-FI-44-00 F-FI-45-00 F-FI-46-00 F-FI-47-00 F-FI-48-00 F-FI-49-00
F-FI-50-00 F-FI-51-00 F-FI-52-00 F-FI-53-00 F-FI-54-00 F-FI-55-00 F-FI-56-00
F-FI-57-00 F-FI-58-00 F-FI-59-00 F-FI-60-00 F-FI-61-00 F-FI-62-00 F-FI-63-00
F-FI-64-00 F-FI-65-00 F-FI-66-00 F-FI-67-00 F-FI-68-00 F-FI-69-00 F-FI-70-00
F-FI-71-00 F-FI-72-00 F-FI-73-00 F-FI-74-00 F-FI-75-00 F-FI-76-00 F-FI-77-00
F-FI-78-00 F-FI-79-00 F-FI-80-00 F-FI-81-00 F-FI-82-00 F-FI-83-00 F-FI-84-00
F-FI-85-00 F-FI-86-00 F-FI-87-00 F-FI-88-00 F-FI-89-00 F-FI-99-00 -------

منابع انسانی 
لیست دستورالعملهای معاونت منابع انسانی
 • دستورالعمل ها 
W-HR-01-00 W-HR-02-00 W-HR-03-00 W-HR-04-00 ---------
 • روشهای اجرایی
--------- --------- --------- --------- ---------
F-HR-1-00 F-HR-2-00 F-HR-3-00 F-HR-4-00 F-HR-5-00
F-HR-6-00 F-HR-7-00 F-HR-8-00 F-HR-9-00 F-HR-10-00
F-HR-11-00 F-HR-12-00 F-HR-13-00 F-HR-14-00 F-HR-15-00
F-HR-16-00 F-HR-17-00 F-HR-18-00 F-HR-19-00 F-HR-20-00
F-HR-21-00 F-HR-22-00 F-HR-23-00 F-HR-24-00 F-HR-25-00
F-HR-26-00 F-HR-27-00 F-HR-28-00 F-HR-29-00 F-HR-30-00
F-HR-31-00 F-HR-32-00 -------- -------- --------

سیستم مدیریتی 
 • دستورالعمل ها 
--------- --------- --------- --------- ---------
P-MA-01-00 P-MA-02-00 P-MA-03-00 P-MA-04-00 P-MA-05-00
P-MA-06-00 P-MA-07-00 ------- ------- ------
F-MA-01-00 F-MA-02-00 F-MA-03-00 F-MA-04-00 F-MA-05-00
F-MA-06-00 F-MA-07-00 F-MA-08-00 F-MA-09-00 F-MA-10-00
F-MA-11-00 F-MA-12-00 F-MA-13-00 F-MA-14-00 F-MA-15-00
F-MA-16-00 ------ ------- ------- -------
 
 • طرح ریزی و اجرای برنامه های اصلاح نظام تحول اداری
 • ارتقا سطح بهره وری

 • استقرارنظام مدیریت عملکرد

 • توسعه نظام پیشنهادها

----------------------------
 
 • تعداد بازدید : 1379