Aa
سه شنبه 14 مرداد 1399
تاریخ : شنبه 27 مرداد 1397
کد 988

مصرف بهینه در ساختمانهای اداری

مصرف بهینه در ساختمانهای اداری

راهنماییهای لازم درمصرف بهینه ساختمانهای اداری
مصرف بهينه برق در ساختمان هاي اداري و دولتي
 کلید اصلی بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت آن است
مقدمه
صنعت برق از صنايع زير بنايي است و گردش چراغهاي اقتصادي و نيز تامين رفاه اجتماعي به استمرار آن وابسته است و
هرگونه اختلال در تامين برق مطمئن و كافي، مشكلاتي را در عملكرد صنايع موجود و گسترش آنها بوجود خواهد آورد . هدف از مديريت مصرف برق ، تعديل مصرف برق به گونه اي است كه نه تنها ميزان توليد و يا كيفيت كار و محصول كاهش
نيابد، بلكه همراه با افزايش عوامل مزبور، مشترك نيز بابت برق مصرفي هزينه كمتري را بپردازد . بنابراين مديريت مصرف برق، مجموعه اقداماتي است كه درجهت بهبود بهره وري درواحدهاي اداري و صنعتي و به منظور
ارتقاء سطح كارآيي و نهايتاً بهبود اقتصاد ملي انجام مي پذيرد . مديريت مصرف برق به دو صورت " مديريت بار " و " بهينه سازي مصرف انرژي " قابل اعمال است. نظر به اينكه در ايران
درساعات اوليه شب،وسايل روشنايي و لوازم الكترونيكي خانگي وارد مدار مي شود، لذا بار مصرفي به حداكثر مقدار خود مي
رسد )ساعات اوج مصرف( و مديريت مصرف در جهت كاهش اين قله بار و تعديل آن بايستي برخي از مصارف را به ساعات
ديگر شبانه روز انتقال دهد. همچنين در طول شبانه روز بايد از اتلاف انرژي برق در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي گام
برداشت . بايد توجه داشت كه مديريت مصرف برق با رهنمودهاي فرهنگي وايجادتغييرات بسيار ساده در عادات و رفتار مصرف
كنندگان)كوتاه مدت( و نيز با تهيه ، نصب و بهره برداري از وسايل و ماشين آلات با راندمان بهتر)ميان مدت و بلند مدت( قابل
اجرا مي باشد. از آنجا كه مطابق برنامه پنج ساله سوم قيمت برق به طور متوسط سالانه ۰۲ % افزايش خواهد يافت، لذا از لحاظ
اقتصادي نه تنها اقدامات كوتاه مدت بلكه اقدامات ميان مدت وبلند مدت وسرمايه گذاري درجهت كاهش مصرف زائدانرژي
الكتريكي،غالباً موجه واجتناب تاپذير است .
تعیین وضعیت ساختمان از نظر صرف انرژی:
براي اينكه قادر باشيد كارايي انرژي مصرفي ساختمان خود را بهبود بخشيد، ابتدا بايد بدانيد كه در چه وضعيتي از نظر انرژي
قرار داريد . به اين منظور ساده ترين راه آن است كه صورت حساب انواع انرژي ها ي مصرفي شامل گاز و برق را در طول
يكسال جمع آوري كنيد . واحد تمام حامل هاي انرژي را به كيلو وات ساعت تبديل كرده ) هر يک متر مكعب گاز طبيعي
معادل تقريبا 5۰01 كيلو وات ساعت ( و با هم جمع كنيد. مقدار بدست آمده را بر مقدار زير بناي ساختمان تقسيم كنيد تا
مقدار انرژي مصرفي به ازاي هر متر مربع از ساختمان بدست آيد . حال نتيجه را با اطلاعات ذيل مقايسه نماييد :
 اگر انرژي مصرفي سالانه كمتر از 5۰۰ كيلو وات ساعت بر متر مربع باشد در وضعيت بسيار خوبي قرار داريد.
 اگر انرژي مصرفي سالانه بين 5۰۰ تا ۰۰ % كيلو وات ساعت بر متر مربع باشد در وضعيت قابل قبولي قرار داريد.
 اگر انرژي مصرفي سالانه بين ۰۰ % تا 0۰۰ كيلو وات ساعت بر متر مربع باشد ساختمان داراي مشكلاتي است كه با
تلاش و كنترل آن قادر به اصلاح آن خواهيد بود.
 اگر انرژي مصرفي سالانه بين 0۰۰ تا 0۰۰ كيلو وات ساعت بر متر مربع باشد مشكلات بهره وري ساختمان بسيار
اساسي است .
 اگر انرژي مصرفي سالانه بيشتر از 0۰۰ كيلووات ساعت بر متر مربع باشد عملكرد سيستم هاي مصرف كننده انرژي در
ساختمان بصورت كلي ناكارا است.
به منظور كنترل و مصرف بهينه برق اقدامات ذيل پيشنهاد مي گردد : الف: مديران هر سازمان با آگاهي از ضرورت صرفه جويي و نيز قيمت برق مصرفي مي بايد كاركنان را جهت جلوگيري از اتلاف
انرژي برق تشويق نمايند. پيشنهاد مي گردد در هر يک از ساختمانهاي اداري، فردي آشنا به موضوع و به عنوان مسئول
مديريت مصرف انرژي معرفي گردد كه بررسي، كنترل و نظارت بر حذف مصارف زائد را به عهده داشته باشد و به منظور بهبود
كارايي وسايل و تاسيسات نصب شده و بهره وري بهتر آنها پيشنهادهاي مناسبي را ارئه كند. به منظور تشويق مديريت انرژي
در ادارات، سهمي از كاهش هزينه ها را مي توان به عنوان كارانه به مسئولين مربوطه پرداخت كرد . ب: اقدامات كوتاه مدت وميان مدت درزمينه مصارف روشنايي،سرمايشي،گرمايشي وسايرمصارف كه درقالب رهنمودهاي ذيل
ارائه مي شوند : ۱ - مصارف روشنایی : لامپهاي رشته اي ) معمولي ( كمترين بازده نور و كمترين عمر مفيد را نسبت به ديگر انواع لامپها دارد. يک لامپ 5۰۰ وات
معمولي درحدود 0 برابر لامپ هاي مهتابي )فلورسنت( و حدود 1 برابر لامپ هاي كم مصرف برق مصرف مي كند همچنين
عمرلامپهاي كم مصرف ۸ برابر لامپهاي معمولي است. بنابراين لامپهاي معمولي را با لامپهاي كم مصرف و فلورسنت تعويض
كنيد .
- 5 5 - روشنايي روز مهمترين و بهداشتي ترين منبع نور است 0 كه غالباً مورد كم توجهي قرار ميگيرد. از لحاظ علمي استفاده از
نور طبيعي برسلامت روحي و رواني افراد مي افزايد . بصلاح نيست كه با وجود امكان استفاده از روشنايي روز نسبت به آن بي
اعتنا باشيم و فضاي كار و اتاقهاي خود را بطور مصنوعي با لامپهاي گوناگون پرتو افشاني كنيم.لازم است بدانيم
دركشورمانزديک به يک پنجم برقي كه توليد ميشود به مصرف روشنايي ميرسد پس با قرار دادن ميزها در جاي مناسب و
تنظيم سطح كار سعي كنيم در هنگام روز از حداكثر نور طبيعي استفاده به عمل آيد و نور مصنوعي تنها در نقاطي كه امكان
استفاده از نور طبيعي وجود ندارد به كار برده شود . - % 5 - در مورد كارهاي حساسي كه نياز به نور زيادي دارد از روشنايي موضعي )چراغهاي روميزي( استفاده گردد و از روشن
كردن تمامي محيط به يک ميزان خودداري شود . - 0 5 - راهروها،پاركينگهاوانبارها)به ويژه درساعاتي كه رفت وآمدبه حداقل مي رسد(تنهادرحدرعايت ضوابط ايمني روشن
گردندولامپهاي زائدخاموش شوند . - 0 5 - در اماكني كه نور كم نيز موجب مشكلي نخواهد شد از لامپهاي با وات كم استفاده شوند . - 1 5 - سيم ها، پريزهاوكليدها به موقع بررسي شده وطبق برنامه مرتبي حبابها، قابهاولامپها تميزگردندتا ازبازدهي نوري آنها
كاسته نشود . - ۶ 5 - در مورد سقف و ديوارهاي محيط كار از رنگهاي روشن استفاده شود، تاميزان بازتاب نورافزايش يابد . - ۷ 5 - به منظور اصلاح ضريب قدرت در مورد لامپهاي فلورسنت از خازن با ظرفيت مناسب استفاده شود . - ۸ 5 - استفاده از بالاست )چوك( الكترونيكي نه تنها موجب بهبود نور و عمر لامپ مي شود، بلكه مصرف برق مجموعه لامپ و
اندازه را نيز نسبت به چوكهاي معمولي كاهش مي دهد . - ۹ 5 - در ساعات اوج مصرف 0 خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود در شبكه خاموشي نداشته باشيم . ۲ - مصارف سرمایشی و گرمایشی :
كثيف بودن سطوح تبادل حرارتي دستگاههاي سرمايشي وگرمايشي تاثيرزيادي دركاهش بازده آنهاداشته وطبعاًباعث افزايش
مصرف برق آنها خواهدشد .
- 5 % - با توجه به فصل، شرايط محل وساختمان، ترموستات وسايل سرمايشي وگرمايشي درحد نياز طبيعي و عادي، در دامنه
محدودي تنظيم گردند . - % % - سطح وسايل سرمايشي و گرمايشي نصب شده در اطاقها را تميز نگهداشته و در جهت سرويس به موقع لوله ها و
اتصالات دستگاهها و جلوگيري از نشتي ها اقدام لازم به عمل آيد . - 0 % - در و پنجره هاي اضافي بسته نگهداشته شده و از باز كردن و بستن مكرر انها جلوگيري شود . - 0 % - درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان تا حد نياز كاهش داده شود . - 1 % - سعي گردد از كويلهاي برقي حرارتي از جمله بخاري برقي و اجاق برقي تا حد امكان استفاده نشود . - ۶ % - برنامه اي تنظيم شودكه تاسيسات گرمايشي ياسرمايشي مركزي درساعات اوليه بامدادروشن شده وحداقل دوساعت قبل
ازخروج پرسنل وتعطيل شدن اداره خاموش شوندوياباحداقل توان كاركنند . - ۷ % - عملكرد فن ها به موقع بررسي شده و مورد سرويس و تعمير قرار گيرند . - ۸ % - براي محيطهاي كوچک به جاي روشن كردن سيستم مركزي ازتجهيزات كوچک موضعي استفاده گردد.)مثلاً كولرگازي
براي خنک كردن يک يادواتاق به جاي استفاده ازسيستم برودت مركزي (. - ۹ % - در مورد تاسيسات مركزي از پيش گرمكن يا پيش سردكن به تناسب استفاده شود . - 5۰ % - دو جداره كردن پنجره ها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي بررسي و اجرا گردد . - 55 % - در و پنجره هاي محل كار به موقع و مرتب تعمير و درزگيري شوند . - 5% % - در سيستمهاي سرمايشي چنانچه دريچه هدايت نداشته باشد، نسبت به نصب آن اقدام شود . - 50 % - امكان ذخيره سازي آب گرم در ساعات شب مورد بررسي قرار گيرد . - 50 % - امكان نصب وسايل بازيافت حرارت مورد بررسي قرار گيرد . - 51 % - احتمال استفاده از آب كندانسور به عنوان آب گرم مصرفي بررسي گردد . - 5۶ % - در وسايل سرمايشي و گرمايشي از عايق كاري مناسبي بهره گرفته يا حداقل با ورقه آلومنيومي روكش شوند . - 5۷ % - امكان استفاده از وسايل خنک كننده گازسوز به جاي وسايل خنک كننده برقي مورد بررسي قرار گيرد .
۳ - سایر مصارف
- 5 0 - آسانسورها چنان تنظيم شود كه حتي الامكان در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشد و در بقيه طبقات نيز يک در
ميان متوقف شوند. مگر در بيمارستانها و يا در مورد حمل بار كه توقف در طبقات ضروري است . - % 0 - دقت شود سقف و بام ساختمانها از عايق كاري مناسب و خوبي برخوردار باشد تا از اتلاف انرژي جلوگيري گردد . - 0 0 - به منظور بهبود ضريب قدرت وسايل موتوري از تجهيزات مناسب، چون خازن استفاده شود . - 0 0 - امكان استفاده از وسايل كنترل يا محدود كننده قدرت مورد بررسي قرار گيرد . - 1 0 - شبكه هاي برقي داخلي ساختمانها به منظور تجهيز به سيستمهاي فرمان خودكار تحت بررسي قرار گيرد . - ۶ 0 - امكان عايق كاري ديوارها به خصوص در موقع ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از تلفات انرژي مد نظر قرار
گيرد .