Aa
سه شنبه 14 مرداد 1399

فهرست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

لیست خدمات واگذارشده در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به دفاتر پیشخوان دولت:
 
 1. ثبت درخواست فروش انشعاب
 2. ثبت درخواست افزایش قدرت انشعاب
 3. ثبت درخواست کاهش قدرت انشعاب
 4. ثبت درخواست ادغام انشعاب
 5. ثبت درخواست تفکیک انشعاب
 6. ثبت درخواست تغییر آدرس
 7. صدور فیش بانکی (اعلام شرایط) - فعلا واگذار نشده و بعدا واگذار خواهدشد.
 8. ثبت درخواست اصلاح سرویس انشعاب
 9. ثبت درخواست تغییر مکان داخلی
 10. ثبت درخواست قطع موقت انشعاب
 11. ثبت درخواست وصل مجدد انشعاب
 12. ثبت درخواست جمع آوری انشعاب
 13. ثبت و درخواست تغییر نام
 14. ثبت و درخواست بازدید از محل
 15. ثبت و درخواست کارنامه مشترک
 16. ثبت و درخواست قبض المثنی
 17. ثبت درخواست تمدید و ثبت مجوز
 18. ثبت درخواست انتخاب گزینه