سه شنبه 7 تير 1401

تماس با مدیران

حوزه مدیر عامل
 مدیر عامل شرکت توزیع آذربایجان شرقی
   آقای مهندس
اکبر فرج نیا
فوق ليسانس مديريت اجرائي
 تلفن تماس  041 33 38 5416
 پست الکترونیکی  A.Farajnia[AT]eaedc.ir
 

شرح وظائف:
 
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ نمایندگی شرکت دربرابرکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ادارات وسازمانهای دولتی وغیردولتی ونهادها .      
۲ تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و استخدامی و ارائه آن به هیئت مدیره .      
۳  پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به هیئت مدیره .      
۴  نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت یا تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع رتبه و تنبیه ومرخصی بازنشستگی ، مستمری ، به وراث وسایرشرایط استخدامی برطبق مفاد این اساسنامه وآئین نامه ها و قوانین مربوطه .      
۵  تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره .      
۶ افتتاح حساب و استفاده ازآن نزد بانک ها و مؤسسات ونیز تعهد ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت ماده ۲۱ اساسنامه شرکت .      
۷ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت .      
۸  عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات درمناقصات و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد بارعایت ماده ۲۱ اساسنامه شرکت .      
۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری ازهرقبیل .      
۱۰  به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها باتوجه به مقررات .      
۱۱  اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم ازحقوقی وکیفری درهر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش و ارجاع دعاوی به داورین .      

 
 
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
  آقای مهندس
داود بیغمی
فوق ليسانس شيمي آلي
 تلفن تماس 041 33 38 5095
 پست الکترونیکی
D.Bigami[AT]eaedc.ir
 
 
شرح وظائف:
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ تنظیم ، برنامه ریزی و هماهنگی جلسات ملاقات مسئولان ، مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع با مدیر عامل. *    
۲ ارجاع مکاتبات. *    
۳ فرهنگسازی و استفاده از مدیریت زمان در برگزاری ، جلسات هیئت مدیره و مدیر عامل. *    
۴ تائید و ارسال دستور جلسات و صورتجلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات هیئت مدیره. *    
۵ برنامه ریزی جلسات هیات مدیره. *    
۶ تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای بمنظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی در سطح شرکت و تطبیق عملیات با قوانین ، آئین نامه ها و دستور العملهای مربوطه. *    
۷ ارائه گزارش جامع از نتایج حسابرسیها و اسناد رسیدگی شده جهت ارائه به مدیریت عامل. *    
۸ تنظیم برنامه زمانبندی برگزاری مجمع عادی سالیانه. *    
۹ اخذ مصوبات هیئت مدیره و صورتجلسات و بررسی کارشناسانه مصوبات مزبور و ارائه به ریاست محترم مجمع جهت تصویب نهائی. *    
۱۰ بررسی کارشناسانه صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره قبل از تصویب مجمع عادی سالانه و ارائه گزارش به ریاست محترم مجمع. *    
۱۱ ابلاغ مصوبات مجامع عمومی و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه هایی که الزاما باید از طریق مجامع عمومی صورت پذیرد. *    
۱۲ مشاوره مستقل و واقع بینانه که با هدف ارزش افزائی و بهبود عملیات سازمان انجام می یابد. *    
۱۳ نظارت بر حسن انجام امور محوله به پرسنل زیر مجموعه. *    
۱۴ رسیدگی و اظهارنظر در مورد مسائل و ابهامات مالی و غیر مالی که بصورت موردی از طرف مدیریت عامل ارجاع می گردد. *    
۱۵ نظارت و کنترل بر تهیه ، ابلاغ و نگهداری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره *    
۱۶ پیگیری تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات توانیر توسط واحدهای ذی ربط *    
۱۷ بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای اهداف سازمانی   *  
۱۸ رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی *    

شسیشسیشسیشیشیشیشسیشسیشسی
حوزه معاونت
 
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
  آقای مهندس
وهاب رشت آبادي جديدي
فوق ليسانس مهندسي برق
تلفن تماس 041 33 38 5115
پست الکترونیکی V.Rashtabadi[AT]eaedc.ir
دیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ طراحی و تنظیم برنامه های عملیاتی و بهره برداری برای رسیدن به هدف نهایی شرکت که تامین برق مطمئن و با صرفه اقتصادی می باشد . *    
۲ تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی و فنی ، تعمیراتی و بهره برداری مطابق با استانداردهای تعیین شده و روشهای صحیح بهره برداری *    
۳ نظارت و کنترل در مورد پیشرفت پروژه های مربوطه و کمک در راه مرتفع کردن مشکلات و مسائل مربوط به عدم پیشرفت عملیات فوق از طریق ایجاد سیستم گزارش گیری و رفع اشکال *    
۴ تعیین خط مشی در مورد تحویل و تحول پروژه های اجرا شده با کیفیت مطلوب *    
۵ اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد پرسنل تحت مدیریت و ایجاد فضای منضبط و دوستانه برای پیشرفت کار *    
۶ تهیه و ابلاغ دستورالعملهای بهره برداری در جهت حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه به بهترین طرق ممکن *    
۷ نظارت و بازدید مستمر از پستها و خطوط توزیع *    
۸ نظارت بر حسن اجرای وظایف امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق * *  
۹ برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دفتر بازار برق *    
۱۰ برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دفتر ایمنی و کنترل ضایعات *    
۱۱ اخذ گزارشات لازم از مدیران مربوطه و رفع تنگناهایی که برای آنان پیش می آید و تهیه وسایل و تجهیزات لازم که برای بهبود بهره برداری مورد نیاز می باشد و پیگیری آنها تا حصول نتیجه * *  
۱۲ هماهنگی لازم با سایر معاونین شرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان *    
۱۳ ایجاد فضای مناسب برای آموزش افراد تحت سرپرستی که بتوانند به بهترین نحو ممکن کارهای لازم را انجام دهند و به طور کلی تربیت نیروی متخصص در جهت پیشرفت و ارتقا دانش شغلی و استفاده بهینه از تجهیزات ، بررسی حوادث و اتفاقات پیش آمده در سیستم و بحث و بررسی آنها *    
۱۴ اتخاذ تصمیم مناسب در مورد عملیات و امور جاری معاونت در قالب مقررات و قوانین شرکت *    
 
معاون امور مشترکین
آقای مهندس
رمضان منوچهري
فوق ليسانس مهندسي برق
تلفن تماس 041 33 38 50 65
پست الکترونیکی r.manouchehri[AT]eaedc.ir
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ سیاستگذاری شرکت در زمینه فروش انرژی و وصول مطالبات ، فروش ، انشعاب ، بازرسی و مدیریت مصرف *    
۲ تدوین استراتژی با در نظر گرفتن برنامه های بلند مدت شرکت در زمینه فروش ، انرژی و وصول مطالبات ، فروش انشعاب و بازرسی   *  
۳ نظارت بر پاسخگویی به استعلام های دیگر واحدها در زمینه های تکمیلی تعرفه های برق *    
۴ اخذ اطلاعات تجزیه و تحلیل و آنالیز مدیریتی از مدیریتها و گروههای کار زیرمجموعه   *  
۵ پیگیری پاسخگویی به شکایتها و درخواستهای متقاضیان و مشترکین در صورت عدم حصول نتیجه در واحدهای صف *    
۶ نظارت بر عملکرد دفاتر فروش انرژی ، خدمات مشترکین و گروههای لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف *    
۷ تایید فرمهای اعلام شرایط و اعلام هزینه در حدود اختیارات ستاد *    
۸ بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای نقشه استراتژی و چشم انداز شرکت   *  
۹ رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی *    
۱۰ انجام سایر وظایف و امور محوله *    
 
 
معاون مالي و پشتيباني
  آقای علی مسعودفر
فوق لیسانس حسابداری
تلفن تماس 041 33 38 5330
پست الکترونیکی A.Masoudfar[AT]eaedc.ir
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ اظهار نظر در مورد تنظیم طرحها و یا تدوین و یا تغییر آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه. *    
۲ بررسی و ارائه نظرات مشورتی درباره برنامه‌های مختلف سازمان متبوع بر حسب ارجاع مقام مافوق. *    
۳ شرکت در بعضی کمیسیونها به نمایندگی از سوی مدیر عامل. *    
۴ نظارت بر حسن اجرای وظایف امور مالی، امور تدارکات و اداره نظارت بر خدمات عمومی. *    
۵ تنظیم دستورالعملها ، آئین نامه‌ها و مقررات داخلی جهت واحدهای ذیربط بمنظور بهبود و افزایش فعالیتهای مالی، تدارکات و خدمات عمومی. *    
۶ رسیدگی به انواع شکایات در حوزه ذیربط. *    
۷ همکاری در مورد تهیه و ارائه بودجه سالانه واحدهای ذیربط و کنترل هزینه‌های انجام شده با توجه به بودجه مصوب و ترتیب ارائه گزارش لازم به معاونت برنامه ریزی و مهندسی جهت تلفیق و تهیه بودجه نهائی شرکت براساس ضوابط و دستورالعمل.   *  
۸ توجه به امر صرفه جویی در امر خرید- قراردادها- دریافت بموقع مطالبات- مدیریت ضایعات- و هزینه‌ها و سایر زمینه‌ها با توجه به ضوابط و مقررات. *    
۹ بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای نقشه استراتژی و چشم انداز شرکت   *  
۱۰ رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی *    
 
 معاون برنامه ريزي و مهندسي
   آقای مهندس
کریم روشن ميلاني
فوق ليسانس مهندسي برق
 تلفن تماس  041 33 38 5616
 پست الکترونیکی  k.milani[AT]eaedc.ir
 
شرح وظائف:
 
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ پیش بینی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت و پیگیری بودجه‌ای در شرکت توانیر و بودجه‌های استانی * *  
۲ کنترل بودجه‌های مصوب و نظارت بر حسن اجرای عملکرد آن *    
۳ گزارشات عملکرد بودجه‌ای شرکت در هر سه ماه   *  
۴ بررسی پیشرفت طرح‌های اجرایی و مقایسه با برنامه‌ها و تهیه گزارشات لازم   *  
۵ پیگیری طرح ها و برنامه ها در جهت اهداف شرکت و الزامات شرکت توانیر *    
۶ شرکت در جلساتی که عصویت آنها را بعهده دارد *    
۷ نظارت بر تحقیقات و استفاده از استانداردهای شبکه و تأسیسات *    
۸ نظارت بر تقاضا و تهیه سخت افزارهای شرکت و جمعبندی و اعلام نیاز سالیانه شرکت *    
۹ نظارت بر تهیه اطلاعات و آمارهای مورد نیاز شرکت و گزارشات مستمر *    
۱۰ نظارت بر پیاده‌سازی سیستم GIS شرکت و به روززسانی شبکه و تأسیسات *    
۱۱ نظارت و هماهنگی در طرح‌های کلی برق رسانی و نیرو رسانی و اجرای پستهای ساختمانی و ساختمانهای اداری *    
۱۲ برنامه ریزی در راستای استفاده از فن‌آوری‌های جدید *  
۱۳ نظارت و هماهنگی بر مدیریت کنترل پروژه‌ها *    
۱۴ هماهنگی بر طبقه‌بندی و تخصصی نمودن پیمانکاران و نظارت بر کمیته صلاحیت پیمانکاران *    
۱۵ پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی استاندارهای وزارت نیرو *    
۱۶ فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در جهت ارائه طرح های نوین در احداث شبکه ها *    
۱۷ برنامه ریزی و نظارت بر سرعت و بسترهای ارتباطی (مخابراتی) نواحی خارج از شیراز با ستاد و شرکت *    
۱۸ برنامه ریزی و نظارت بر اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده شهری و روستایی *    
۱۹ برنامه ریزی در جهت توسعه و بهینه سازی تأسیسات روشنایی معابر *    
۲۰ نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای تعهدات پیمانکاران و ناظرین اجرایی *    
۲۱ نظارت عالیه بر کار مجریان و برگزاری جلسات دوره‌ای بمنظور بررسی روند فعالیت ها *  
۲۲ پیش بینی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت و پیگیری بودجه‌ای در شرکت توانیر و بودجه‌های استانی *    
۲۳ بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای نقشه استراتژی و چشم انداز شرکت    *  
۲۴ رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی    
 
 معاون منابع انسانی
   
آقای مهندس
رضا سيارزاوشت
فوق لیسانس مديريت  اجرائي
 تلفن تماس  041 33 38 5522
 پست الکترونیکی r.sayyar[AT]eaedc.ir
 
شرح وظائف:
 
ردیف شرح نوع وظایف
جاری ادواری بحرانی
۱ نظارت بر زیرسیستمهای اصلی منابع انسانی شامل : برنامه ریزی نیروی انسانی ، کارمندیابی وتامین نیروی انسانی ، آموزش کارکنان ، نظام ارزیابی عملکرد ، نظام پرداخت ومزایای شغلی *    
۲ استقرارسیستمهای نوین مدیریت وکیفیت ازقبیل : سیستمهای مدیریت کیفیت ، زیست محیطی وارزیابیEFQM ، نظام مدیریت دانش وسازمان یادگیرنده ، ارزیابی ، بازنگری وهدایت نظام برنامه ریزی استراتژیک شرکت *    
۳ ایجادوبرقراری کانالهای ارتباطی بین کارکنان ورهبران سازمانی *    
۴ تلاش جهت توانمندسازی منابع انسانی بمنظورتربیت مدیران وکارکنان *    
۵ توسعه استانداردهای شایستگی کارکنان شامل : شایستگیهای فردی ، فنی ، راهبردی سازمان ، دانش کسب وکار *    
۶ نظارت و ایجاد هماهنگی بین دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ، دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی ، دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ، امور کارکنان و رفاه جهت ارتقاء‌کیفیت کار و کارآئی بیشتر کارکنان ، ایجاد برنامه‌ها و روشهای کاری مناسب جهت پیشبرد اهداف سازمان. *    
۷ بررسی برنامه‌ها و طرحهای : تشکیلات، روشها ،‌ارزشیابی، آموزش، خدمات پرسنلی و طرح دستورالعملهای مربوط به کمیته‌های برنامه‌ریزی وطبقه‌بندی مشاغل، تصویب وابلاغ به واحدها و مراقبت در حسن اجرای آن. *    
۸ نظارت بر اجرای کلیه مقررات طبقه‌بندی مشاغل کارمندی و کارگری شرکت و تهیه شرح وظایف. *    
۹ نظارت و همکاری در جهت تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهای انجام کار و ایجاد روشهای صحیح و استاندارد بمنظور بهبود روشها و ارتقاء کارآئی افراد. *    
۱۰ نظارت بر اجرای طرح ارزشیابی مدیران و کارکنان و تدوین دستورالعملها و ضوابط مربوطه. *    
۱۱ نظارت بر برنامه‌ریزی آموزشی ، تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و تدوین طرحهای آموزش کارکنان موجود و جدیدالاستخدام. *    
۱۲ نظارت بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و دستورالعملها و ضوابط در اجرای طرحهای پرسنلی استخدامی. *    
۱۳ نظارت بر مقررات و حسن اجرای روشهای مربوط به خدمات پرسنلی شامل : استخدام، انتصاب، ‌اضافات، ‌ترفیعات، ‌نقل و انتقالات، مأموریت، برکناری، ‌مرخصی، تشویق و تنبیه و برقراری حقوق و مزایای کارکنان. *    
۱۴ رسیدگی به مسائل پرسنلی کارکنان و پیشنهاد و پیگیری اقدامات لازم.   *  
۱۵ امضای مکاتبات و گزارشات و اسناد طبق اختیارات تفویض شده. *    
۱۶ بازنگری و بهبود مستمر فرایندها و وظایف در راستای نقشه استراتژی و چشم انداز شرکت   *  
۱۷ رعایت اصول ، استانداردها و قوانین ایمنی *    

 
مدیران شهرستانها
مدیر امور مالی
  آقای یعقوب میرزائی
فوق ليسانس مدیریت مالی
 
تلفن تماس 041 33 38 5009
پست الکترونیکی Y.mirzaee[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر روابط عمومي
  آقای ایرج بدر
ليسانس مديريت صنعتي
 
تلفن تماس 041 33 38 5011
پست الکترونیکی I.Badr[AT]eaedc.ir
   
   
 
مدير دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات
  آقای مهندس
سید محمود علوی
فوق ليسانس مهندسي کامپيوتر
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5040
پست الکترونیکی a.alavi[AT]eaedc.ir
   
مدير دفترنظارت وکنترل لوازم اندازه گيري
  آقای دکتر
مهروز نصیری
دکتراي فيزيک
 
تلفن تماس 041 33 38 5063
پست الکترونیکی M.nasiri[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفترنظارت برفروش و وصول مطالبات
  آقای
علي حسين نامداری
فوق ليسانس مديريت دولتي
 
تلفن تماس 041 33 38 5075
پست الکترونیکی A.Namdar[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفترسازماندهي و طبقه بندي مشاغل
  آقای
شهرام خادمی
ليسانس حسابداري
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5510
پست الکترونیکی s.khademi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير امورديسپاچينگ و فوريتهاي برق
  آقای مهندس
مهدی اکبری
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5101
پست الکترونیکی m.akbari[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفترتوسعه مديريت وتحول اداري
  خانم مهندس
حوریه حیدرپور مرغی
فوق ليسانس مهندسي صنايع
 
تلفن تماس 041 33 38 5529
پست الکترونیکی H.Heidarpour[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
  آقای
علی اخباری شجاعی
ليسانس مديريت صنعتي
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5068
پست الکترونیکی A.akhbari[AT]eaedc.ir
   
   
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
  آقای
محمد صادق شبستان
فوق ليسانس مديريت اجرائي
 
تلفن تماس 041 33 38 5008
پست الکترونیکی m.shabestan[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر آموزش وبرنامه ريزي نيروي انساني
  آقای
سید محمد فتاحی
فوق ليسانس مديريت دولتي
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5508
پست الکترونیکی M.Fattahi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
  آقای
مهراب رضازاده حميديه
ليسانس حقوق قضايي
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5090
پست الکترونیکی M.Rezazadeh[AT]eaedc.ir 
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
  آقای مهندس
احمد جوانشيراستيار
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5117
پست الکترونیکی A.Javanshir[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفترمهندسي و نظارت
  آقای مهندس
حسین رحمدل خوش نژاد
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5609
پست الکترونیکی h.rahmdel[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفترکنترل برنامه وپروژه
  آقای مهندس
باقر حاجي پوردولت آباد
فوق ليسانس مهندسي برق قدرت
 
تلفن تماس 041 33 38 5624
پست الکترونیکی B.Hajipour[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر برنامه ريزي وبودجه
  آقای
حقيقت شيشوان
فوق ليسانس مديريت اجرائي
 
تلفن تماس 041 33 38 5601
پست الکترونیکی M.Haghighat[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر مديريت مصرف
  آقای مهندس
امیر دیبامهر
ليسانس مهندسي کامپيوتر
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5083
پست الکترونیکی A.Dibamehr[AT]eaedc.ir
   
   
مدير دفتر خدمات فني
  آقای مهندس
حبیب اله ويردي نژاد
فوق ليسانس مهندسي برق قدرت
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5121
پست الکترونیکی H.Alahverdinejad[AT]eaedc.ir
   
   
مدير امورکارکنان و رفاه
  آقای
علیرضا توحيدي اقدم
فوق ليسانس روانشناسي
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5503
پست الکترونیکی a.tohidi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير امورتدارکات
   


 
 
تلفن تماس 041 33 38 5012
پست الکترونیکی  
   
   
مدير دفتر بازار برق
  خانم مهندس
طاهره باقرزاده اصل خلجاني
ليسانس مهندسي برق الکترونيک
 
 
تلفن تماس 041 33 38 5050
پست الکترونیکی T.Bagherzadeh[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق هوراند
   
آقای مهندس
رحمن خانکشي زاده آذرانگوت
ليسانس مهندسي برق الکترونيک
 
 
 
تلفن تماس 4426 2100
پست الکترونیکی r.khankeshizadeh[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق هشترود
  آقای مهندس
یونس فرهمندكل تپه
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 5262 3560
پست الکترونیکی Y.Farahmand[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق هريس
  آقای مهندس
ابوالفضل بشيري
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 4202 2442
پست الکترونیکی A.Bashiri[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق ميانه
 
آقای مهندس
حسن پزشکی
فوق ليسانس مهندسي برق قدرت
 
 
 
تلفن تماس 5222 8286
پست الکترونیکی h.pezeshki[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق مرند
  آقای مهندس
احد چلبيانلوچايکندي
ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 4222 2042
پست الکترونیکی A.chalabianlou[AT]eaedc.ir
   
   
 
  آقای مهندس
محمدعلی معتمدي
مدير توزيع برق مراغه
 
 
تلفن تماس 3745 2348
پست الکترونیکی M.Motamedi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق کليبر
  آقای مهندس
اکبر بروزدان مشگين شهر
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 4444 2270
پست الکترونیکی a.broozdan[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق عجبشير
 
آقای مهندس
اکبر حاتميان ملکي
 فوق ليسانس مديريت اجرائي
 
 
تلفن تماس 37627550
پست الکترونیکی A.Hatamian[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق صوفيان
  آقای مهندس
حسن احدي دانالو
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 4252 1959
پست الکترونیکی h.ahadi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق شبستر
  آقای مهندس
رضا زاهديان
فوق ليسانس مهندسي برق قدرت
 
 
 
تلفن تماس 4242 2345
پست الکترونیکی R.Zahedian[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق سراب
 
آقای مهندس
رضا آراسته ارزنق
ليسانس مهندسي تکنولوژي برق
 
 
 
تلفن تماس 4322 6081
پست الکترونیکی r.Arasteh[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق خمارلو
 
آقای مهندس
التفات پناهي
ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 4466 2452
پست الکترونیکی E.Panahi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق چارايماق
 
آقای مهندس
محمدعلی جودي
ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 5272 3518
پست الکترونیکی M.Judi[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق جلفا
 
آقای مهندس
وحید شهیار
ليسانس مهندسي تكنولوژي كنترل
 
 
تلفن تماس 4205 0438
پست الکترونیکی V.Shahyar[AT]eaedc.ir
   
   
مدير توزيع برق بناب
 
آقای مهندس
عزيزاله یزدانی
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 3773 8882
پست الکترونیکی MA.Mojarad[AT]eaedc.ir
   
   
سرپرست مديريت توزيع برق ورزقان
 
آقای مهندس
صمد عابدی
فوق ليسانس مهندسي برق قدرت
 
 
 
تلفن تماس 4455 4817
پست الکترونیکی S.Abedi[AT]eaedc.ir
   
   
سرپرست مديريت توزيع برق ملکان
 
آقای مهندس
اسد اسدزاده
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
تلفن تماس 3782 29600
پست الکترونیکی A.Asadzadeh[AT]eaedc.ir
   
   
سرپرست مديريت توزيع برق بستان آباد
  آقای مهندس
داود فکور
فوق ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 4333 1550
پست الکترونیکی D.fakor[AT]eaedc.ir
   
   
سرپرست مديريت توزيع برق اهر
 
 

آقای مهندس
احمد فتحی
ليسانس مهندسي برق
 
 
 
تلفن تماس 4422 3175
پست الکترونیکی A.Fathi[AT]eaedc.ir