اصلاح صورت حساب
• مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك وارائه درخواست

• ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه ويا در دفتر گردش كار - همان روز


• بررسي اعتراضات وارده به صورت حساب توسط مسئول تشخيص  - همان روز


• بازديد و بررسي و قرائت كنتور مشترك توسط مسئول تشخيص و پاسخگو  - حداكثر ظرف 3 روز


• ابطال و اصلاح صورت حساب در صورت وجود مغايرت بين ارقام ثبت شده در صورت حساب با كنتور منصوبه  - حداكثر ظرف 10 روز


• ارسال صورت حساب اصلاحي به مشترك جهت پرداخت  - حداكثر ظرف 3 روز پس از اصلاح


• ارسال مدارك جهت ضبط در پرونده  - همان روز پس از اصلاح

مدارك مورد نياز

آخرين صورتحساب صادره