Aa
شنبه 12 آذر 1401

جمع آوری انشعاب برق دائم

مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك  وارائه  درخواست كتبي جمع آوري انشعاب بانضمام آخرين صورت حساب پرداخت شده


• ثبت مشخصا ت در سيستم مكانيزه يا دفتر گردش كار - همان روز


• بررسي پرونده انشعاب از لحاظ تعرفه و آمپر - همان روز


• جمع آوري لوازم اندازه گيري  توسط مامور نصب و اصلاحات - حداكثر سه روز


• تحويل لوازم اندازه گيري به مامورتست لوازم اندازه گيري جهت تست - همان روز جمع آوري


• اعلام نتيجه آزمايش كنتور توسط مامور تست و لوازم اندازه گيري - حداكثر ظرف سه روز پس از دريافت كنتور


• صدور صورتحساب آخرين كاركردثبت شده روي كنتور  در زمان جمع آوري لوازم اندازه گيري وتحويل به مشترک - حداكثر ظرف يك روز پس از تست


• ارائه صورتحساب هاي پرداخت شده توسط مشترك


• ارسال لوازم  ااندازه گيري جمع اوري شده  به انبار - حداكثر ظرف 7 روز پس از جمع آوري


• ارسال فرم جمع آوري  جهت جمع آوري انشعاب از سيستم مكانيزه - حداكثر ظرف 7 روز


• تكميل فرم جهت استرداد 50% هزينه انشعاب توسط اداره خدمات مشترکين - حداكثر ظرف يك روز


• ارسال مدارك به امور مالي جهت تسويه حساب با مشترك - يك روز

 

مدارك مورد نياز :

آخرين صورتحساب صادر شده

اصل شناسنامه يا كارت ملي

درخواست كتبي