شاخص هاي عمومي    خلاصه عمليات   نمودار مقايسه اي عمليات   شاخص هاي تحليلي شركت    انرژي تحويلي به شبكه    جدول افت انرژي    جدول افت انرژي نواحي   انرژي تحويلي به شبكه بتفكيك ماه   خلاصه عمليات بتفكيك ناحيه    تاسيسات موجود 1   تاسيسات موجود 2   تاسيسات موجود 3   تاسيسات موجود 4   روستاهاي برقدار شده در سال 1387   آمار تفصيلي روستاهاي منطقه    درصد استفاده از ظرفيت ترانسفورا   انشعابات فروخته شده    آمار كاركنان كل شركت    جدول توزيع فراواني نيروي انساني   جدول شاخص هاي مصرف استانداري    شاخص هاي مصرف انرژي    مشتركين موجود    مصرف مشتركين    گزارش تفصيلي فروش    خلاصه اطلاعات تحليلي فروش    نمودار مصرف مشتركين